Мисия

 

Да помагаме на децата в неравностойно положение с ентусиазъм, професионализъм и много доброта, да получат по-добри условия на живот, професионална реализация и социална интеграция.

01MIНашите проекти се градят върху анализи на съществуващите грижи за деца в неравностойно социално положение, на техните интелектуални и социални потребности и интереси, психологическите им проблеми, както и възможностите им за бъдеща житейска и професионална реализация. Въз основа на тази събрана информация подготвяме, организираме и  провеждаме индивидуални и групови програми за обучение на децата, както и на персонала в специализираните социални институции.
02MI

Опитваме да допринесем за кариерното развитие на всички подрастващи деца и младежи, които при настоящите социални и икономически условия в България не могат да изберат или да поемат по желания от тях професионален път, организирайки обучения и предлагайки помощ и ориентация при търсенето на работа и промяна в кариерното развитие.

03MI

Не на последно място, предлагаме на ентусиазирани и социално ангажирани млади хора възможност да участват като доброволци/стажанти при реализирането на проектите ни, давайки им възможност да натрупат опит в сектора на неправителствените организации, човешките ресурси и социалните дейности, давайки приноса си по този начин за развитието на гражданското общество и тласък на хуманните инициативи в България.

Главната ни цел е да променим качествено условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека.

Мисията ни е отворена и адресирана към всички хора, неправителствени организации и държавни институции в България и извън нея, желаещи да участват заедно с нас в реализирането на проекти в горепосочените сфери.

Кредо


Успехът на нашите начинания се дължи на огромния ентусиазъм и душа, с които всеки един от нас, от нашите приятели и партньори, се опитва да участва в проектите, които реализираме.

Убедени сме, че за осъществяване на целите, които сме си поставили, са необходими хора с различни възгледи, идеи, характер и професионален опит, било той и такъв далеч от социалните дейности, стига единствено да носят добро сърце и да са готови да не извръщат глава встрани за болките и социалните проблемите на обществото, в което живеем.

Ние не можем да стоим на едно място, не обичаме да чакаме и не споделяме идеята, че социалните проблеми в България ще се самоизлекуват, а гражданското общество, хуманността и средствата за взаимопомощ ще се родят от нищото.