Практически умения за професионална реализация

Проектът „Практически умения за професионална реализация“ цели да помогне на младите хора в процеса на търсене на работа. Той стартира през пролетта на 2013 г. и се финансира от програмата „Младежта в действие“ на Министерство на образованието, младежта и науката. Чрез безплатни обучения, младежите между 15 и 29 години ще бъдат запознати с най-важните насоки при търсене и кандидатстване на работна позиция. Те ще получат съвети за писане на CV и мотивационно писмо, поведение по време на интервю за работа и трудово-правна информация. Обученията се провеждат в пет града в Западна България, районът,  най-засегнат от младежка безработица.

В заключителната част на проекта е предвидена среща с работодатели и неправителствени организации , на която на младите хора ще бъдат представени възможностите за работа и стажове в държавни институции, НПО и  частни компании. Събитието ще се проведе на 18. май в Софийския университет „Климент Охридкси“. (разгледахте галерията тук)

По данни на НСИ през месец февруари 2013 г. броят на безработните на възраст между 15-29 г. е достигнал 29,1%. Това превръща младежката безработица в сериозен социално-икономически проблем в България.

Очакваният ефект от проекта е чрез насърчаване на личностното развитие, икономическата активност и предприемачеството у младите хора да се намалят негативните последици от младежката заетост и социалното изключване.